Gedragscode


Informatie

Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Gedacht kan worden aan het stoeien, in kleine ruimten vertoeven en het douchen in gemeenschappelijke ruimten. Het actief hanteren en uitdragen van een gedragscode helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen.Daarom heeft vv KCVO voor al haar medewerkers een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode bestaat uit regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor leden én vrijwilligers. Wanneer je bij vv KCVO komt als medewerker, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.De gedragsregels voor de medewerker:1. De medewerker moet zich ervan bewust zijn dat hij een voorbeeldfunctie geniet;2. De medewerker moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbij anderen zich veilig en gerespecteerd voelen en zal op geen enkele wijze gebruik maken van zijn machtspositie;3. De medewerker accepteert en respecteert de ander zoals hij is en discrimineert niet. Iedereen telt mee binnen onze vereniging;4. De medewerker dringt niet verder door in het privéleven van de ander dan functioneel noodzakelijk is;5. De medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van anderen;6. De medewerker zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke met respect omgaan met de ander;7. De medewerker heeft de plicht de ander naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij vv KCVO is betrokken, wordt nageleefd;8. Indien de medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen;9. De medewerker krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn;10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.